لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

ویدئو های آموزش نرم افزار داروخانه پارس تیام رایانه

1.آموزش"تعریف دارو"

2.آموزش"تعریف سازمان بیمه گر"

3. شرح "ثبت تعرفه دارو"

4. آموزش"حق فنی"

5. آموزش "تعریف پزشک"

6.آموزش"تعریف کاربر"

7. آموزش"تعریف تخفیف"

8. آموزش"پذیرش داروخانه"

9. آموزش"صندوق و بستن آن"

10.آموزش"کیف پول"

11. آموزش"تایید بستن صندوق و تایید چک"

12.آموزش"ارسال نسخ الکترونیک"

13.آموزش"بیمه گری(مدارک پزشکی)"

14.آموزش"گزارشات"