لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

مجموعه ویدئو های آموزش نرم افزار کلینیک پارس تیام رایانه

1. آموزش "تعریف خدمت"

2. آموزش "تعریف سازمان بیمه گر"

3. آموزش "ثبت تعرفه"

4. آموزش "تعریف پزشک"

5. آموزش "تعریف کاربر"

6. آموزش "تعریف تخفیف"

7. آموزش "پذیرش "

8. آموزش "ویرایش وبرگشت پذیرش"

9. آموزش "صندوق و بستن آن"

10. آموزش "کیف پول"

11. آموزش "ثبت معرفی نامه"

12. آموزش "تایید بستن صندوق و تایید چک"

13. آموزش "نوبت دهی"

14. آموزش "بیمه گری(مدارک پزشکی)"

15. آموزش "گزارشات"