لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.

آموزش "تعریف خدمت"

در هر کلینیک و مرکز درمانی مجموعه خدماتی ارائه میشود که باید در نرم افزار تعریف شود.

آموزش "تعریف سازمان بیمه گر"

اگر کلینیک  با سازمان های بیمه گر طرف قرارداد باشد باید سازمان بیمه گر را در نرم افزار وارد کند. 

آموزش "ثبت تعرفه"

در نرم افزار قابلیت تعریف تعرفه های مختلف برای انواع خدمات درمانی وجود دارد.

آموزش "تعریف پزشک"

امکان تعریف پزشک با تخصص های مختلف در نرم افزار وجود دارد.

آموزش "تعریف کاربر"

قابلیت تعریف کاربر با نقش ها و سطوح دسترسی مختلف در نرم افزار  کلینیک

آموزش "تعریف تخفیف"

تعریف تخفیف های مختلف مناسبتی یا مخصوص گروهی از مشتریان و… در نرم افزار امکان پذیر است