لوگو پارس تیام
جستجو کردن
Close this search box.

آموزش گزارشات

در ویدیوی آموزش گزارشات یاد میگیریم که:

 • چگونه میتوان در نرم افزار تخفیف و گروه ویژه تعریف کرد

 • با ثبت درصد گروه ویژه آشنا میشویم

درآمد نقدی ( عملکرد صندوق ) :

این گزارش تمامی دریافتی ها و پرداختی ها را از صندوق نمایش می دهد .

 • صندوق : صندوق که می خواهید از آن گزارش گیری کنید.
 • بخش : امکان محدود کردن دریافت و پرداخت های یک بخش خاص. در صورتیکه تیک نداشته باشد، تمامی بخش ها در نظر گرفته می شوند.
 • تاریخ و ساعت : بر اساس تاریخ و ساعت اسناد حسابداری ( دریافتی و پرداختی های ثبت شده برای صندوق ) می باشد (نه بر اساس تاریخ پذیرش).
 • کاربر : کاربر ثبت کننده اسناد مربوط به صندوق
 • نوع گزارش : در این قسمت می توانید گزارشات مختلف و کاربردی از کلیه عملکرد صندوق بگیرید که در زیر به توضیح تمام آنها می پردازیم:
 1. گزارش نقدی با ریز جزییات : بدهکار معرف دریافت صندوق و بستانکار پرداخت به بیمار یا بستن حساب می باشد.

3. گزارش برگشت نقدی به بیماران

5. گزارش بدهکاران دوره انتخابی

عملکرد صندوق

2. گزارش کارت خوان با ریز جزییات :

4. گزارش بدهی های وصول شده یا بستانکاران دوره انتخابی

6. گزارش نقدی و کارت به تفکیک بخش

7. گزارش نقدی و کارت به تفکیک کاربر

8. گزارش نقدی و کارت به تفکیک ماه

9. گزارش نقدی و کارت به تفکیک شیفت

10. گزارش نقدی و کارت به تفکیک روز

11. گزارش بستن حساب

12. گزارش کسر و اضافه صندوق 

13. نمودار خطی درآمد

14. نمودار دایره ای درآمد

15. نمودار ستونی درآمد

16نمودار دایره ای درآمدی خدمات

 

در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند « گزارش درآمد تعهدی به تفکیک ماه » که روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط لازم است سال و ماه را وارد کنید.

سازمان بیمه گر : نام سازمان بیمه گر پایه

نوع گزارش :

 • نمودار درآمد تعهدی بر اساس روز
 • نمودار درآمد تعهدی بر اساس فصل
 • نمودار درآمد تعهدی بر اساس بخش

درآمد بیمه ای :

گزارشات >> درآمد بیمه ای .

شروط گزارش :

 • بخش : در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در نظر گرفته می شود.
 • تاریخ و ساعت : در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد حسابداری می باشد که در قسمتهای مختلف مانند صندوق ثبت شده است در واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای صندوق می باشد.
 • نمودار درآمد تعهدی بر اساس ماه
 • نمودار درآمد تعهدی بر اساس سازمان بیمه گر

 • نمودار نسبت کسورات به درآمد تعهدی
 • نمودار درآمد تعهدی وصولی به ارسالی به تفکیک ماه

درآمد نقدی + بیمه ای

گزارشات >> درآمد نقدی + بیمه ای .

در این مجموعه از گزارشات عملکرد کلی سیستم را مشاهده می کنید 

شروط گزارش :

 • بخش : در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در نظر گرفته می شود.
 • تاریخ و ساعت : در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد حسابداری می باشد که در قسمتهای مختلف مانند صندوق ثبت شده است در واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای صندوق می باشد.

در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند « نمودار درآمد براساس ماه » که روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط لازم است سال و ماه را وارد کنید.

نوع گزارش :

 • نمودار درآمد بر اساس روز

 • نمودار درآمد بر اساس ماه

 • نمودار درآمد بر اساس بخش

 • نمودار درآمد بر اساس سازمان بیمه گر

 • نمودار نسبت درآمد نقدی به درآمد بیمه ای
 • نمودار درآمد براساس فصل 
 • گزارش کلی فروش به تفکیک تاریخ
 • گزارش کلی فروش
 • گزارش کلی فروش به تفکیک تاریخ
 • گزارش کلی فروش
 • گزارش درامد به تفکیک سازمان های بیمه گر
 • گزارش درامد هزینه
 • گزارش پرداختی و تخفیفات به تفکیک خدمت

عملکرد پزشکان

گزارشات >> عملکرد پزشکان .

در این مجموعه از گزارشات عملکرد پزشکان و حق الزحمه پزشکان محاسبه می شود.

شروط گزارش :

بخش : در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در نظر گرفته می شود.

تاریخ و ساعت : در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ اسناد حسابداری می باشد که در قسمتهای مختلف مانند صندوق ثبت شده است در واقع این تاریخ ، تاریخ دریافت ها و پرداختهای صندوق می باشد.

در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند « نمودار عملکرد پزشک بر اساس ماه » که روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط لازم است سال و ماه را وارد کنید.

نوع گزارش :

 • گزارش عملکرد پزشک بر اساس جزء فنی و حرفه ای و بیهوشی
 • گزارش عملکرد پزشکان
 • گزارش حق الزحمه پزشکان
 • گزارش حق الزحمه پزشکان به تفکیک روز 

 • گزارش حق الزحمه پزشکان به تفکیک ماه

 • صدور فیش حقوقی

 • صورت مالی پزشکان جهت ارایه به بانک

 • نمودار مقایسه عملکرد پزشکان

 • نمودار عملکرد پزشک بر اساس روز

 • نمودار عملکرد پزشک بر اساس ماه

 • محاسبه مجدد حق الزحمه پزشک در این مجموعه از گزارشات در قسمت مربوط به گزارشات حق الزحمه پزشکان آیتمی در نظر گرفته شده که شما می توانید با استفاده از این قسمت محاسبات مربوط به حقوق پزشک و تنظیمات مربوط به قرارداد را انجام دهید . برای این کار روی دکمه « محاسبه مجدد حق الزحمه پزشک » کلیک کنید تا فرم زیر باز شود:

آمار مراجعین

گزارشات >> آمار مراجعین.

شروط گزارش :

 • بخش : در صورتی که هیچ بخشی انتخاب نباشد تمام بخشها در نظر گرفته می شود.
 • تاریخ و ساعت : در این گزارشات شرط تاریخ براساس تاریخ پذیرش می باشد.

در این مجموعه از گزارشات به دو صورت شرط تاریخ اعمال می شود در گزارشاتی مانند « نمودار مراجعین براساس ماه » که روز اهمیتی ندارد در قسمت تاریخ فقط لازم است سال و ماه را وارد کنید.

 • کاربر : کاربر ثبت کننده پذیرش
 • سازمان بیمه گر : سازمان بیمه گر پایه
 • پزشک

نوع گزارش

 • نمودار مراجعین براساس شیفت
 • نمودار مراجعین براساس روز

 • نمودار مراجعین براساس ماه

 • نمودار مراجعین براساس فصلی

 • نمودار مراجعین براساس بخش

 • نمودار مراجعین براساس سازمان بیمه گر

 • نمودار مراجعین براساس پزشک

 • نمودار مراجعین براساس کاربر ثبت کننده

 • نمودار مراجعین برگشتی به نسبت کل مراجعین

 • نمودار مراجعین جدید براساس ماه

 • نمودار مراجعین جدید براساس فصلی

 • نمودار مراجعین تکراری

گزارش پذیرش

گزارشات >> پذیرش.

با انتخاب این آیتم از منو برنامه پس از انتخاب بخش فرم زیر باز می شود و شما می توانید از پذیرش ها و یا فروش در داروخانه گزارش تهیه کنید.

 • بخش : در صورتی که انتخاب نکنید تمام بخش ها را در نظر می گیرد.
 • وضعیت پذیرش : در صورتی وضعیت یک پذیرش قطعی می باشد که تمام پرداخت های بیمار در صندوق ثبت شده باشد در غیر این صورت در وضعیت موقت باقی می ماند.
 • سریال پذیرش : هر پذیرش در هر بخش سریال پذیرش یکتا دارد که می توان بر اساس یک شماره سریال پذیرش و یا یک بازه از سریال های پذیرش گزارش را محدود کنیم.

 

 • تاریخ و ساعت پذیرش
 • سازمان بیمه گر و صندوق بیمه
 • پزشک معالج و مجری کار
 • شیفت : منظور شیفت کاری می باشد که در سیستم تعریف شده و در زمان پذیرش شیفت مشخص شده است.
 • کاربر ثبت کننده پذیرش
 • کالا / خدمات : در این قسمت شما می توانید به دو روش شرط خدمات را اعمال کنید:

1 . انتخاب یک یا چند خدمت در زبانه خدمت

2 . انتخاب یک یا چند گروه از خدمات در زبانه گروه

 • نام و نام خانوادگی بیمار
 • شماره ملی
 • شماره بیمه
 • شرح پذیرش
 • نوع گزارش : در این مجموعه گزارش شما می توانید گزارش پذیرش را به تفکیک بیمار و خدمات تهیه کنید. هر دو گزارش در بعضی از فیلدها مشابه می باشند و از توضیح مجدد آنها امتناع می کنیم.

**** گزارش پذیرش به تفکیک بیمار

با انتخاب این آیتم از منو برنامه پس از انتخاب بخش فرم زیر باز می شود و شما می توانید از پذیرش ها و یا فروش در داروخانه گزارش تهیه کنید.

 • بخش : در صورتی که انتخاب نکنید تمام بخش ها را در نظر می گیرد.
 • وضعیت پذیرش : در صورتی وضعیت یک پذیرش قطعی می باشد که تمام پرداخت های بیمار در صندوق ثبت شده باشد در غیر این صورت در وضعیت موقت باقی می ماند.
 • سریال پذیرش : هر پذیرش در هر بخش سریال پذیرش یکتا دارد که می توان بر اساس یک شماره سریال پذیرش و یا یک بازه از سریال های پذیرش گزارش را محدود کنیم.

 

همانطور که در تصاویر مشخص است دو گزارش اول شامل فیلدهای مبلغی می باشد که به شرح آنها می پردازیم :

 • مبلغ کل : برابر است با مبلغ کل صورت حساب یک پذیرش
 • سهم بیمه پایه : در پذیرش های بیمه ای براساس درصد و سقف تعهدی بیمه این مبلغ محاسبه می شود.
 • سهم بیمه مکمل : در پذیرش هایی که از بیمه مکمل استفاده می کنند براساس سقف تعهدی ثبت شده در تعرفه خدمات محاسبه می شود.
 • خارج از تعهد : هر خدمت دو نوع مبلغ دارد یکی مبلغی به عنوان مبلغ فروش و دیگری سهم بیمار که در محاسبات بیمه مورد تایید است . حال خارج از تعهد از مابه تفاوت این دو مبلغ به دست می آید.
 • سهم یارانه : یارانه ای که در ثوابت و ثبت تعرفه به ازای خدمات تعریف شده است.
 • سهم بیمار : بر اساس تعهدات سازمان بیمه گر ، تفاوت سهم بیمه ای و تعرفه خدمت برابر است با سهم بیمار.
 • مبلغ قابل پرداخت : مبلغی که بیمار به ازای دریافت خدمات پرداخت کرده است.

در پایین فرم جمع کل مبالغ را مشاهده می کنید.

**** گزارش پذیرش به تفکیک خدمت

**** گزارش پذیرش به تفکیک علت مراجعه

گزارش تخفیفات

این گزارش شامل 4 نوع گزارش می باشد که به توضیح آنها می پردازیم.

 • تاریخ و ساعت : انتخاب بازه زمانی ( بر اساس تاریخ اسناد ثبت شده در سیستم )
 • کاربر : کاربر ثبت کننده
 • بخش
 • تخفیف : انتخاب نوع تخفیف

انواع گزارشات تخفیف:

 • ریز تخفیفات 
 • گزارش تخفیف بر اساس نوع تخفیف 
 • گزارش تخفیف به تفکیک بخش
 • گزارش تخفیف به تفکیک سازمان بیمه گر